A ajutat criza piaţa de nearshore și offshore IT outsourcing din România?

Competen?ele IT din România au fost dintotdeauna apreciate în orice ?ar? occidental?. Îns?, a?a cum se sublinia ?i în primul studiu PAC despre industria de soft ?i servicii informatice din România, publicat în 1999, România a reu?it cu greu s? adauge valoare creierelor dotate.  Astfel, în foarte pu?ine cazuri exportul de “software ?i servicii IT” din România a avut o valoare ad?ugat? ridicat?, chiar dac?, technic ?i uman privind situa?ia, competen?ele locale ar fi putut s? ofere mult mai mult decât nivelul mediocru la care au fost folosite.

Pân? în 2008, îmbun?t??irea imaginii României ca ?ar?, mediu de afaceri ?i performan?e în IT, a fost acompaniat? de o cre?tere accelerat? a costurilor atât cu for?a de munc?, cât ?i cu spa?iile de lucru.  Astfel, pe m?sura cre?terii interesului pentru subcontractare în România, sau deschidere de facilit??i de produc?ie sau servicii pe pia?? local?, competitivitatea speciali?tilor locali a sc?zut mult.

Anul 2009 a dus la o rea?ezare a costurilor, o sc?dere semnificativ? a rota?iei de personal, precum ?i o optimizare a echipelor. Cererea pentru servicii nearshore ?i offshore nu s-a diminuat în 2009 ca ?i volum, îns? s-a remarcat o presiune mai mare pe tarife, ceea ce a f?cut, global, ca veniturile din astfel de activit??i s? nu aib? o cre?tere.

Pentru 2010 ?i urm?torii 2-3 ani, PAC recomand? companiilor IT din România care se adreseaz? pie?elor externe s? diminueze capacit??ile de produc?ie pentru servicii low-level ?i s? investeasc? în metodologii ?i capabilit??i de presatare a unor servicii de programare ?i suport cu grad de dificultate mai crescut ?i unde analiza inteligent? ?i contactul uman apropiat pot face diferen?a fa?? de concuren?ii din regiuni mult mai ieftine decât România: India, China, Tunisia/ Algeria/ Maroc, Vietnam, Malaezia, …

Analizele PAC cu privire la pia?a offshore la nivel mondial arat? o tendin?? clar? c?tre industrializare, îns? ?i o preocupare major? (mai ales în Europa) cu privire la nivelul relativ sc?zut al satisfac?iei clien?ilor c?rora li se presteaz? servicii din loca?ii îndep?rtate. România poate fi o platform? nearshore care s? acopere exact acest deficit de încredere ?i satisfac?ie, prin servicii optimizate, eficiente, de calitate, dar ?i la costuri sensibil inferioare pie?elor occidentale.

Eugen Schwab-Chesaru

Partner & Managing Director

Pierre Audoin Consultants (PAC)